METODOLOGIJA MONITORINGA JAVNIH NABAVKI
Za potrebe funkcionisanja portala Pratimo tendere razvijena je kompleksna metodologija koja se zasniva na pet ključnih principa:
ZAKONITOST I DOBRE PRAKSE
ZAKONITOST I DOBRE PRAKSE

Metodologija omogućava otkrivanje da li se nabavka provodi u skladu sa zakonom, da li je transparentna, koruptivna, potrebna...Metodologija omogućava:

  • Monitoring zakonitosti nabavke praćenje da li se nabavka provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i osnovnim podzakonskim aktima i principima koje definiše zakon
  • Monitoring svrsishodnosti nabavke, što podrazumjeva nabavku kojom su, uz blagovremeno i racionalno planiranje i provođenje postupka, nabavljene robe, usluge ili radovi odgovarajućeg kvaliteta, po najpovoljnijim uslovima i u interesu krajnjih korisnika
FAZE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
FAZE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Svaka javna nabavka se odvija kroz nekoliko faza. Metodologija prati sve faze postupka javnih nabavki:

  • planiranje javnih nabavki
  • pripremanje tenderske dokumentacije
  • dostavljanje i evaluacija ponuda
  • ugovaranje
  • realizacija ugovora

Također prati i žalbe na javne nabavke (pravna zaštita) i eventualna poništenja postupaka javnih nabavki.

POKAZATELJI RIZIČNOSTI
POKAZATELJI RIZIČNOSTI

Nezakonite javne nabavke, netransparentne, diskriminatorne, nepotrebne javne nabavke se otkrivaju i identifikuju pomoću sedam pokazatelja rizičnosti.

Za svaku fazu postupka javne nabavke definisan je poseban pokazatelj rizičnosti.

RAČUNANJE RIZIKA
RAČUNANJE RIZIKA

Portal Pratimo tendere izračunava stepen rizika postupka javne nabavke pomoću softverskog programa.

Program izračunava stepen rizika javne nabavke u svakoj fazi postupka, te ukupni stepen rizika javne nabavke. 

IZVORI PODATAKA
IZVORI PODATAKA

Ključni izvori su podaci i dokumenta ugovornih organa i ponuđača, te drugih relevantnih institucija, koji su dostupni na Portalu javnih nabavki BiH, te dokumenta i podaci od javnog interesa koji podliježu odredbama zakona o slobodnom pristupu informacijama.